Phone number: 0691-2299882 Address: 4th Floor, Jinglan Hotel, Xishuangjing, Jingshuang Avenue, Jingbei City